Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: Πρόταση θεραπείας της μη αναφοράς της προϋπηρεσίας σε ΚΠΕ και σε θέσεις Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων ως διδακτικής

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΕΚΠΕ

Παραθέτουμε την υπ' αρ. πρωτ. 30/22-5-2017 επιστολή της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 


Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης» διαπιστώσαμε ότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 (Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010) η υπηρεσία σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν λογίζεται ως διδακτική.
Θεωρούμε τη διάταξη αυτή εντελώς άδικη και διαμαρτυρόμαστε εντόνως.
Προτείνουμε δε τη θεραπεία – διόρθωσή της  για τους εξής λόγους:
Α) Σχετικά με την υπηρεσία σε ΚΠΕ
Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ν. 4327/2015 για την Επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης ρητά αναφέρεται ότι η προϋπηρεσία σε ΚΠΕ λογίζεται ως διδακτική. Η ίδια αναφορά υπάρχει και στον υπό τροποποίηση ν. 3848/2010.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ισχύουσα ΥΑ (ΦΕΚ B 1981/2011) για τη στελέχωση και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ: «Η υπηρεσία σε ΚΠΕ προσμετρείται ως διδακτική, σε τύπο Σχολικής Μονάδας αντίστοιχης με την οργανική θέση του εκπαιδευτικού» και περιγράφεται ως εξής:
«Τα ΚΠΕ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, των εθνικών εορτών και των σχολικών αργιών. Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ωράριο 8.00 − 15.00 καθημερινά κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το ΚΠΕ. Κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο 16 ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ο υπολογισμός των διδακτικών ωρών γίνεται βάσει της προϋπόθεσης για ταυτόχρονη απασχόληση δύο εκπαιδευτικών, ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες με χρησιμοποίηση του αναγκαίου και διαθέσιμου οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, εργαστηριακού και λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η απασχόληση τρίτου εκπαιδευτικού ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαία μόνο στην περίπτωση εργασίας πεδίου, η οποία είναι και αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου δώδεκα (12) ώρες».
Αντίστοιχη περιγραφή των καθηκόντων των εργαζομένων στα ΚΠΕ, αλλά και προσδιορισμός της υπηρεσίας σε ΚΠΕ ως διδακτικής υπάρχει και σε παλιότερες ΥΑ για τη στελέχωση των ΚΠΕ. Ενδεικτικά: ΦΕΚ Β 856/2006, ΥΑ 87094 /Γ7/30-8-2004, ΥΑ 57905/Γ2/4-6-2002 κ.λπ.
Συνεπώς, κάθε εκπαιδευτικός που  έθεσε υποψηφιότητα και υπηρέτησε σε ΚΠΕ γνώριζε ότι η υπηρεσία του προσμετρείται ως διδακτική με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς δεν λογίζεται ως διδακτική η υπηρεσία των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ όταν οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ όπως και οι συνάδελφοι τους των σχολικών μονάδων, των ΣΔΕ, των δημόσιων ΙΕΚ και των ΑΕΙ διδάσκουν:
i) σε μαθητές/σπουδαστές όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης
ii) σε εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας
iii) σε πλαίσιο και μεθοδολογία που το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει
iv) με προσδιορισμένο διδακτικό ωράριο σε εβδομαδιαία βάση
Οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι αρκετές για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ίσης αντιμετώπισης ως προς το θέμα της διδακτικής προϋπηρεσίας;
Ο διαχωρισμός που επιχειρείται στο σχέδιο νόμου και η διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων ομάδων επαγγελματιών αντιβαίνει με όσα ορίζονται στο Σύνταγμα, άρθρο 4 (Ισότητα των Ελλήνων) και άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία).
Για τους Υπεύθυνους των ΚΠΕ η προϋπηρεσία στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου μοριοδοτείται και ως καθοδηγητική. Για τα υπόλοιπα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, που έχουν κριθεί για τις θέσεις τους με τα ίδια κριτήρια των Υπεύθυνων, τι είναι; Διδακτική δεν είναι, καθοδηγητική δεν είναι, διοικητική δεν είναι, τότε τι είναι;
Επίσης, αντιβαίνει το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων η αιτιολόγηση των αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ως διδακτικής προϋπηρεσίας από την ίδια την πραγματικότητα. Η μητρότητα μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ που καθημερινά διδάσκουν, όχι; Για κοινωνικούς λόγους να γίνει δεκτή η ορθότητα της μοριοδότησης της μητρότητας, αλλά την ίδια στιγμή καθίσταται ακόμη πιο άδικο να μην αναγνωρίζεται η διδασκαλία αυτών που στην κυριολεξία την ασκούν πραγματικά.
Τέλος, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου φαίνεται να τιμωρείται η ποιοτική διδασκαλία, αφού δεν θεωρείται ως διδακτική η προϋπηρεσία που εκ του θεσμικού πλαισίου της έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά: συμμετοχική, συνεργατική, ενεργή, βιωματική, πολυμεσική, βασίζεται στη συνδιδασκαλία κ.λπ.

Β) Σχετικά με την προϋπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων  δεν προσμετρείται  ως διδακτική η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων άλλων εκπαιδευτικών δομών που υπάγονται διοικητικά στις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Σας επισημαίνουμε το σχετικό εδάφιο το οποίο περιλαμβάνεται στην Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/2012) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους». Στην εν λόγω Υ.Α. μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική».
Καθώς επίσης,  σύμφωνα με τον ν.4327/2015 προβλέπεται ως διδακτική υπηρεσία: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των Υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
Συνεπώς, βάσει της Υ.Α.92998/Γ7/10-8-2012(ΦΕΚ 2314/2012) και τον ν.4327/2015 πραγματοποιήθηκαν οι επιλογές και οι τοποθετήσεις των Διευθυντών Σχολείων και των Υπευθύνων (Π.Ε., Α.Υ.,Π.Θ. και Σχολ. Δραστηριοτήτων) από το 2012 μέχρι σήμερα και με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήμερα στη θέση Υπευθύνου, επέλεξαν την επαγγελματική τους πορεία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις και/ή προσθήκες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσμέτρηση της υπηρεσίας των ως άνω Υπευθύνων ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.

Γ) Σχετικά με την μοριοδότηση
Προτείνουμε την τήρηση της μοριοδότησης που υπάρχει στο ν. 4327/2015 για την προϋπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΚΠΕ και σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Κύριε Υπουργέ
Με βάση όσα εκθέσαμε ανωτέρω προτείνουμε τη σχετική θεραπεία-διόρθωση   στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 (Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010) με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ΚΠΕ και της προϋπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως διδακτικής.
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 


Με εκτίμηση 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Γενική Γραμματέας                                      Ο Α΄ Αντιπρόεδρος 

Μαρία Σφακιανάκη M.Sc.                   Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης M.Ed.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου